Cardin Nguyen
Nhật Ký Cuộc Đời – My Life Here On Earth